Kombinirani translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, jarom ječmu, jaroj zobi, kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva).

Sadrži:
Klopiralid 60 g/l (3,6 diklorpiridin-2-karboksilna kiselina, monoaminska sol) CAS broj: 57754-85-5 fluroksipir 150 g/l (1-metilheptil (4-amino-3,5-dikloro-6-fluoro-2-piridiloksi) acetat)
CAS broj: 81406-37-3 Otapalo: cikloheksanon 32%,
CAS: 108-94-1 Solvesso 100 33%,
CAS: 64742-95-6

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Preuzimanje: