SHARMINA je herbicid namijenjen suzbijanju korova u ozimim i jarim žitaricama.

Sadrži: 2,4 D (u obliku DMA soli) 600 g/L (49,99 % w/w) (2,4-diklorofenoksi) octena kiselina
CAS br.: 94-75-7

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Koncentrat za otopinu (SL)

Preuzimanje: