CORNPROTECT je selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenju zakorovljenosti jednogodišnjim uskolisnim korovima u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.

Sadrži:

Mezotrion 100 g/L (9,14 % w/w)
2-(4-mezil-2-nitrobenzoil) cikloheksan-1,3-dion)

CAS br.: 104206-82-8

Način djelovanja: sistemično

Formulacija: Koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: