Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) korova u soji, krumpiru, rajčici i lucerni.

Sadrži:

Metribuzin 700 g/kg (72,6%) IUPAC: (4-amino-6-tert-butil-3-metiltio-1,2,4-triazin-5(4H)-one
CAS broj: 21087-64-9

Formulacija: močivi prah-koncentrat za suspenziju (WP).

Preuzimanje: