Preventivno kontaktni fungicid za suzbijanje najvažnijih bolesti voćaka, vinove loze i cvijeća.

Sadrži:
Kaptan (N-triklormetiltio-cikloheks-4-en-1,2-dikarboksimid)…… 500 g/kg (50%)
CAS broj: 133-06-2

Formulacija: močivi prah-koncentrat za suspenziju (WP).

Preuzimanje: