Scab 480 SC je fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u voćarstvu. Kontaktni fungicid koji se koristi na jabuka, breskva i nektarina

Sadrži: Kaptan 480 g/l (41,63 % w/w)

N-(triklormetiltio)cikloheks-4-en-1,2-dikarboksimid

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Preuzimanje: